Fundusze Europejskie

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2022

TYTUŁ: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób starszych, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa opolskiego.

całkowity koszt projektu 409.640,00 zł
w tym kwota wsparcia 387.109,80 zł
okres realizacji od 01.06.2021r do 30.10.2022r

Celem projektu jest :
Promowanie, włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Priorytet inwestycyjny:
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

PROJEKT dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020

(nazwa projektu) Budowa domu opieki dla osób niesamodzielnych w Praszce przez firmę: DOM OPIEKI DESIDERATA Teresa Ewa Wączek , Franciszek Wączek s.c ul. Powstańców Śl. 29 46-320 Praszka.

Projekt ma na celu lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu.
Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie placówek zapewniających dzienną opiekę (15miejsc) oraz opiekę calodobową (30 miejsc).

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie prac budowlanych oraz zakupu wyposażenia placówek w tym wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego.
Misja powstałej placówki oparta jest na 4 głównych zasadach:

usługi świadczone będą w sposób zindywidualizowany (dostosowane do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym.
Świadczone usługi będą prowadzone w sposób umożliwiający odbiorca tych usług kontrolę nad swoim życiem i decyzjami, które ich dotyczą.
Świadczone uslugi będą prowadzone w sposób zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogó
Wymagania organizacyjne nie będą miały pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców

Wartość projektu 6 699 485,08 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 3 684 716,77 zł
Czas realizacji projektu: od 02.01.2017 do 01.03.2020r.